Regulamin zakupów

Właścicielem sklepu internetowego www.naszekulinaria.pl jest firma Nasza Oficyna Izabela Chudzyńska, z siedzibą w: Dąbrówczyn, 86-014 Sicienko, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki

1. Przyjmowanie zamówień odbywa się poprzez stronę internetową sklepu. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z informacją opisującą szczegóły złożonego zamówienia oraz dane do dokonania przelewu.

2. Klient składając zamówienie dokonuje wyboru produktów, adresu na jaki ma zostać wysłane zamówienie i sposobu udokumentowania zakupu.

3. Domyślnym dokumentem zakupu jest paragon, chyba że Klient zaznaczy chęć otrzymania faktury w odpowiednim miejscu w formularzu dostawy.

4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Koszty dostawy uwidocznione w sklepie dotyczą wysyłek na terytorium RP.

6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie zrealizowania zamówień, które: wzbudzają istotne wątpliwości, opatrzone będą nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi lub pochodzą od Klientów, którzy wcześniej nie odebrali towaru.

7. Zamówienia realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony ekonomiczny bądź paczka), bądź na życzenie i koszt Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie do 5 dni roboczych.

8. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich.

9. Klient przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W takim przypadku Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klienci podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Regulamin korzystania z portalu internetowego www.naszekulinaria.pl (www.nasze-kulinaria.pl)
1. Właścicielem portalu internetowego www.naszekulinaria.pl (www.nasze-kulinaria.pl), zwanego dalej „Stroną”,  jest Nasza Oficyna Izabela Chudzyńska, zwana dalej „Wydawcą”.
2. Strona używa informacji zapisanych za pomocą plików cookie oraz innych rozwiązań informatycznych pozwalających na personalizację treści do potrzeb użytkownika oraz w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na ich zapisywanie, powinniście opuścić tę stronę lub zmienić ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
3. Strona służy Właścicielowi m.in. do zbierania informacji wykorzystywanej w pracy naukowej oraz do opracowywania książek i felietonów kulinarnych.
4. Strona umożliwia zamieszczanie przez jego użytkowników przepisów kulinarnych. Każdy użytkownik przyjmuje zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad, z chwilą zamieszczenia na Stronie lub pobrania ze Strony pierwszego przepisu kulinarnego.
5. Warunkiem umieszczenia przepisu kulinarnego na Stronie jest uprzednie podanie danych niezbędnych do ewentualnej identyfikacji użytkownika (imię i nazwisko, adres mailowy i miejscowość). 
6. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania przepisów kulinarnych w formie tekstowej lub w formie tekstowej wraz z załączonym zdjęciem potrawy.
7. Przepisy kulinarne umieszczane przez użytkowników są publikowane na Stronie po ich uprzedniej weryfikacji i moderacji przez Wydawcę. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji wszystkich lub niektórych przepisów kulinarnych użytkownika, w szczególności, gdy stwierdzi lub nabierze uzasadnionych podejrzeń, że:
a) treść przepisu narusza postanowienia niniejszego „Regulaminu” lub przepisy obowiązującego prawa,
b) przepis kulinarny zawiera treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,  treści obrażające uczucia innych osób, treści (i zdjęcia) zawierające materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora lub innej osoby uprawnionej lub treści zawierające wizerunek osoby fizycznej, która nie wyraziła zgody na rozpowszechnianie jej wizerunku.
8. Wydawca zastrzega sobie również prawo do odmowy opublikowania przepisu kulinarnego bez podawania przyczyny.
9. Użytkownik, w momencie wysłania teksu przepisu (wraz z ewentualnym zdjęciem) do publikacji oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, w tym w szczególności osobiste i majątkowe prawa autorskie do wszystkich elementów przepisu kulinarnego (tj. tekstu i zdjęć), w tym prawo do ich kopiowania, przesyłania i publicznego udostępniania (w szczególności za pośrednictwem sieci Internet), a więc jest uprawniony do zamieszczenia przepisu kulinarnego na Stronie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną.
10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki prawne (w szczególności naruszenie praw osób trzecich) wynikające z zamieszczania i wykorzystywania przepisów kulinarnych przez użytkowników.
11. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, użytkownik, po zawiadomieniu go przez Wydawcę, jest zobowiązany do niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz podejmie stosowne działania w celu wykazania niezasadności takich roszczeń na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie roszczenia, które okażą się uzasadnione.
12. Użytkownik nie nabywa, przez sam fakt umieszczenia przepisu kulinarnego na Stronie, prawa do wynagrodzenia lub otrzymania innego świadczenia z tego tytułu.
13. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania opublikowanych na Stronie przepisów kulinarnych wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian i wszelkie wykorzystywanie przepisów kulinarnych do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
14. Użytkownik, umieszczając przepis kulinarny na Stronie upoważnia Wydawcę do bezpłatnego wykorzystywania przepisów kulinarnych (również poza Stroną), w szczególności do zamieszczania ich w gazetach lokalnych  i książkach o tematyce kulinarnej.
15. Sprzedaż książek za pośrednictwem Strony odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie zakupów.
16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami mają zastosowanie postanowienia kodeksu cywilnego.
                                                                                                                                  Wydawca